Dotazy a připomínky

Máte-li potřebu vznést dotaz nebo připomínku k jinému tématu, než je některý z aktuálních článků, máte dvě možnosti:

 • Vznést dotaz neveřejně, tj. napsat na některý z mailů uvedených v sekci kontakty
 • Vznést dotaz nebo napsat připomínku veřejně. To lze provést přidáním komentáře na tuto stránku.

Komentáře připojené k příspěvku, nevztahující se k jeho tématu budou mazány.

 

14 komentářů u Dotazy a připomínky

 1. Miroslav Němeček napsal:

  Dokud představenstvo neudělá patřičné kroky vedoucí ke změně stanov a redukci počtu členu představenstva (3´) není o čem diskutovat. Miroslav Němeček

  • bloka napsal:

   Vážený pane Němečku,
   k čekání na členskou schůzi v červnu 2019 ještě jednou upřesňuji následující.
   Dle čl.53 odst.5 Stanov svolává členskou schůzi představenstvo, je-li to v důležitém zájmu bytového družstva.
   Dle čl. 53 odst. 6 Stanov svolá představenstvo členskou schůzi bez zbytečného odkladu poté co zjistí, že
   a) ztráta bytového družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, anebo
   b) bytové družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, přičemž navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.
   Dle čl. 53 odst. 7 Stanov svolá představenstvo členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů bytového družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.

   Vzhledem k předchozímu výkladu samosprávy, nepovažuje představenstvo bytového družstva její případné zřízení, nebo snížení počtu členů představenstva za „naléhavý zájem“, který by si zasloužil svolání členské schůze k úpravě stanov, a proto nebude dle čl.53 odst.5 Stanov členskou schůzi svolávat.
   Vzhledem k tomu, že se bytové družstvo nedostalo do ztráty nebo úpadku, není důvod ani ke svolání členské schůze dle čl.53 odst.6 Stanov.
   Do dnešního dne nebylo představenstvo požádáno kontrolní komisí, případně 10 % členů bytového družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, o svolání členské schůze, a proto není naplněn ani důvod dle čl. 53 odst. 7 Stanov.
   Pokud by však jeden či více členů představenstva, nebo kontrolní komise měla za to, že představenstvo bylo povinno svolat členskou schůzi z výše uvedených důvodů, mohou tak učinit na základě čl. 53 odst. 8 Stanov.
   Závěrem tedy konstatuji, že k dnešnímu dni nejsou představenstvu známy důvody pro svolání členské schůze dle čl. 53 odst. 5 a 6 Stanov a představenstvo rovněž neobdrželo žádost o svolání členské schůze dle čl. 53 odst. 7 Stanov, a proto za předpokladu, že se podstatně nezmění okolnosti, se bude následující členská schůze konat až v pravidelném termínu, tj. červen 2019.
   K počtu členů představenstva uvádím následující. Pětičlenné představenstvo vychází z historického záměru, aby každý vchod měl svého zástupce. I když se tento záměr, vzhledem k nedostatečnému zájmu ze strany členů bytového družstva podílet se na jeho vedení nedaří naplňovat, považuji takovýto počet členů s ohledem na obsah schůzí představenstva a činnosti, které vykonává, za správný.
   K samotným stanovám si dovolím poznamenat, že dle mého názoru odpovídají platným právním předpisům. V případě, že najdete nějaký rozpor s právními předpisy, budu rád, když budete konkrétní a sdělíte nám ho. Připomínám jen, že vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k předchozímu vyjádření považujeme nezřízení samosprávy a pětičlenné představenstvo v souladu s právními předpisy a stanovami bytového družstva. Závěrem ke stanovám konstatuji, že před samotnou členskou schůzí, na které se stanovy schvalovaly , byly organizovány dvě setkání pro členy družstva, na kterých se mohli k navrhovaným stanovám vyjadřovat. Pro přijetí stanov (tj. včetně čl. 58 odst. 5, dle kterého má představenstvo 5 členů) hlasovalo na členské schůzi dne 25.6.2014 všech 49 tehdejších členů družstva.
   Obdobně budete-li mít námitky k hospodaření družstva, prosím o jejich konkretizaci. V této souvislosti připomínám, že za poslední roky schválila členská schůze účetní závěrky bez jakýchkoliv připomínek.
   Představenstvo bytového družstva se nebrání jakékoliv pomoci od kteréhokoliv člena. V této souvislosti připomínám, že veškerá jednání představenstva jsou členům družstva přístupná.

   Mgr. Ondřej Fedoročko
   člen představenstva družstva

 2. Lukas Winkler napsal:

  JJ, je to cenzura. Víte kolik lidí (spíš počítačů) se pokouší probourat na takovou stránku, jako je ta naše? Kdybych příspěvky ručně neschvaloval, neměli bychom stránky už dávno žádné.
  L.W.

  P.S.: Nabídka osobní schůzky trvá

 3. Miroslav Němeček napsal:

  Trochu zafungovala cenzura, takže znovu. Nechápu proč se musí čekat na červen 2019. Téma je stále stejné, hospodaření družstva. I když nesouhlasím s výše uvedeným výkladem, připusťme, že stanovy jsou zpracovány správně (jak pro výrobní družstvo). Zeptám se, proč když se tak držíte zákona nemá družstvo tříčlenné představenstvo § 708 zákona č. 90/2012 Sb. Představenstvo má tři členy ledaže stanovy určí vyšší počet členů. Jen pro porovnání, můj zaměstnavatel má představenstvo tříčlenné a máme bezmála 7000 zaměstnanců a jsme v kladném HV (lze zkontrolovat z výroční zprávy ČD Cargo, a.s. Takže tato úspora by se mohla udělat hned.Pokud si někdo v představenstvu myslí, že se úkoly nezvládnou, tak se určitě zvládnou.Jdu příští rok do důchodu, takže nabízím nezištnou pomoc, tzn. nepotřebuji žádnou odměnu, budu mít důchod + brigády.
  S pozdravem Miroslav Němeček

 4. bloka napsal:

  Tak snad už jen slíbený rozbor situace, v ostatním se zdržím komentáře.
  L.W.

  Dobrý den,
  orgány družstva, ať už bytového, sociálního, výrobního, spořitelního a úvěrového, upravuje zákon č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích v ustanovení § 629.
  „Orgány družstva jsou
  a) členská schůze,
  b) představenstvo,
  c) kontrolní komise a
  d) jiné orgány zřízené stanovami.“

  Samospráva bytového družstva je upravena v ustanoveních § 753 a 754 zákona o obchodních korporacích. Jedná se ustanovení (stejně jako celý Díl 2 Bytové Družstvo – § 727-757 ZOK), která jsou speciální oproti obecné úpravě v § 552-726 ZOK, a doplňuje ji o specifika bytového družstva.

  Ustanovení § 753 ZOK stanoví, že samospráva je organizační jednotkou bytového družstva, ve které se organizují členové bytového družstva zejména za účelem efektivního výkonu svých členských práv a povinností; není však povinným orgánem bytového družstva. To, že bytové družstvo není povinno zřizovat samosprávu vyplývá hned z následujícího ustanovení § 754 ZOK,
  „Jestliže se bytové družstvo rozhodne zřídit si samosprávu nebo více samospráv, stanovy určí také
  a) okruh působnosti samosprávy,
  b) podrobnější pravidla organizace a činnosti samospráv, zejména zařazení členů do jednotlivých samospráv, a
  c) zda si členové zařazení do jednotlivých samospráv mohou jmenovat orgány bytového družstva, které zajišťují činnost samospráv, a pravomoc a působnost těchto orgánů.“

  Na členské schůzi ze dne 25.6.2014 byly odsouhlaseny stávající stanovy bez jakéhokoliv zřizování samosprávy.

  Bytové družstvo Čerčany – Havlíčkova není dle našeho názoru tedy povinno dle platných právních předpisů a stanov zřizovat samosprávu. Představenstvo bytového družstva nepovažuje zřízení samosprávy za důležitý zájem, aby svolalo členskou schůzi dle čl. 53 odst. 5 Stanov. Pokud nedojde ke svolání členské schůze dle čl. 53 odst. 7 Stanov (kontrolní komisí nebo alespoň 10 % členů bytového družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů), bude možné projednat zřízení samosprávy na pravidelné členské schůzi, která se bude konat v červnu 2019.

  Pokud bychom kohokoliv výše uvedeným výkladem neuspokojili a trval by na své oznamovací povinnosti, bytové družstvo nemůže v tomto nikomu bránit. Ostatní členy bytového družstva mohu snad jen uklidnit svým skromným názorem, že postih Bytového družstva orgány činnými v trestním řízení lze vyloučit.
  Mgr. Ondřej Fedoročko
  člen představenstva družstva

 5. Miroslav Němeček napsal:

  Ono téma je pořád stejné, hospodaření družstva. Pokud je pro vás úspora 500 000,- Kč, která prošla zápisem, pakatel, tak pro většinu z nás členů družstva jsou to velké peníze a za špatně prováděný stavební dozor během rekonstrukce pláště domu platíme dodnes, stále ještě nemáme splacenou hypotéku od banky. Už tenkrát jste tam figuroval ve svých nezaměnitelných montérkách.

  P. S.: četl jsem váš komentář svému právníkovi. Dostal záchvat smíchu. Proč myslíte že ručíte svým majetkem jako člen představenstva družstva, aby měl stát jištění v případě porušení povinností při správě cizího majetku. Končím své příspěvky, jdu dělat něco smysluplného.

 6. bloka napsal:

  Dobrý den, pane Němečku,
  děkujeme za zprávu s připomínkami k základnímu dokumentu našeho družstva. Dle názoru předstvenstva naše stanovy plně odpovídají zákonu 90/2012 Sb. a není nezajímavé, že vycházejí ze vzoru stanov zpracovaného SMBD. Zejména zákon by bylo vhodné nastudovat. Správně uvádíte, že jste za schválené znění stanov spoluzodpovědný a to naprosto stejným dílem, jako já nebo jako kterýkoliv jiný člen bytového družstva. Případné trestní oznámení se tedy bude týkat nejen představenstva, ale všech členů družstva, Vaši rodinu nevyjímaje, neboť a v tom se shodujeme, nejvyšším orgánem družstva není představenstvo, ale členská schůze. Pro klid všech necháme celou záležitost v nejkratší možné době ještě jednou prověřit a náš názor neprodleně doplníme stanoviskem právníka. Případné podání podnětu k prošetření celé záležitosti je věcí Vašeho názoru a svědomí a máte na něj plné právo (na názor i na podání).

  Přeji příjemný zbytek víkendu.

  Za představenstvo BD
  Lukáš Winkler

  • Miroslav Němeček napsal:

   Pokud pozorně čtete, tak víte že nejsem nakloněn variantě oznamovací povinnosti. Nevím proč členy bytového družstva stále strašíte. Oni hlasovali pro stanovy v dobré víře, že jsou v pořádku, bylo to ještě ke všemu o prázdninách, takže plno náhradníků a bylo to podpořeno přítomností notáře. Právníci používají termín cui bono, doslovně komu dobře, volně přeloženo komu to prospěje, takže se ptám komu to prospěje, že je tak velké představenstvo. I kdybych přistoupil na vaše vysvětlení správnosti stanov, tak proč osm let po rekonstrukci máme ještě pět členů představenstva, vždyť stačí tři ve smyslu zákona a hned bude levnější provoz. Tenkrát to mělo smysl i když úsporu v projektu našel můj zeť, který na moje požádání nechal udělat supervizi projektu. Ušetřilo se tenkrát cca 500 000,-Kč. Když nastoupili zedníci REVITA G, začali se kolem baráku povalovat prázdné nádoby štuku tekutého (400 kč za 3 kg balení) , nejdřív jsem myslel, že je to primalex, ale pak jsem si říkal vždyť ta firma na okna, které používala sádru a primalex je už pryč, jinak jen pro přesnost štuková omítka vnější v 25 kg balení stojí cca 100 kč, takže vypadá to, že máme nejdražší vnější plášť domu na světě. teď mně dochází, že barák B má cca za stejnou cenu rekonstrukce udělané i chodby. O moje svědomí strach nemějte, já mám svědomí čisté. Miroslav Němeček

   • bloka napsal:

    Dobrý den, nestraším členy BD. Jen se snažím uvést věci do souvislostí a na pravou míru. S podáním podnětu k prošetření strašíte Vy. Evidentně nejste spokojen s vedením bytového družstva, takže jsme se posunuli od údajně chybných stanov k údajné k chybě v projektu staré téměř deset let a k počtu členů představenstva, u kterého jste klidně mohl nechat iniciovat změnu, třeba právě u příležitosti změny stanov v roce 2014. Stejně jako kterýkoliv jiný člen bytového družstva jste návrh stanov dostal k připomínkám. Koneckonců možnost iniciovat změny máte stále. Pro tuto chvíli bych diskusi ukončil, protože odbíháte od původního tématu. Rádi se Vám budeme věnovat třeba na schůzi představenstva, příští je 31.10. Za původní příspěvek ještě jednou děkuji a vyjádření dodám.
    Lukáš Winkler

 7. Miroslav Němeček napsal:

  Dobrý den,
  minulý týden mě požádal známý jestli mu mohu poslat stanovy našeho družstva, vzhledem k tomu, že zakládají družstvo a nechtějí vymýšlet vymyšlené. Odkázal jsem jej na zákon č. 90/2012 Sb. a odkázal jsem jej na obchodní rejstřík, kde jsou naše stanovy zveřejněny. Tento týden mně volal, že jestli vím, že podle jeho právníka jsou naše stanovy špatně zpracované (jde o kompilát vytvořený z družstva a bytového družstva). Vtip je údajně v tom, že družstvo má orgány: členskou schůzi, představenstvo (nejméně tři), kontrolní komisi(nejméně tři), kdežto bytové družstvo má členskou schůzi, předsedu samosprávy, členy samosprávy. V obchodním zákoníku, který platil do roku 2012 byl jenom jeden typ družstva. Ten jeho právník dokonce říkal něco o oznamovací povinnosti, protože prý vznikla škoda. Zeptal jsem se svého právníka jaký na to má názor (co právník to názor) a ejhle názory se výjimečně shodují. Můj právník tvrdí , že jde o porušení povinností při správě majetku a řekl mi jestli nesplním oznamovací povinnost tak jí splní on sám. Upozornil jsem jej, že členská schůze si tyto stanovy odsouhlasila. Bylo to sice o letních prázdninách, takže byli samí náhradníci /za nás byla tehdy nejmladší dcera, protože jsme byli na dovolené/ ale platí to. Jsou tedy dvě varianty : 1. varianta :splnit oznamovací povinnost, ať orgány činné v trestním řízení posoudí zda má můj právník pravdu 2. varianta:urychleně svolat členskou schůzi a začít rychle řešit stanovy, aby odpovídaly zákonu č. 90/2012 Sb. Za sebe jsem pro druhou variantu, protože pokud se splní oznamovací povinnost už nebude cesty zpět. Teď si uvědomuji, že také riskuji, protože nesplnění oznamovací povinnosti se trestá podle zákona.

 8. P*á napsal:

  Dobrý den ráda bych se zeptala ,kdy dostaneme doklad o zaplacení popelnice děkuji P*á

  • bloka napsal:

   Dobrý den, potvrzení o zaplacení jsou připravena k distribuci. Čekáme na bankovní výpis za březen, abychom mohli potvrzení distribuovat najednou. Asi 15% lidí nezaplatilo v termínu. Jako obvykle to ti slušní odnášejí za ty nesvědomité…
   L.W.

 9. P*á napsal:

  Dobrý den nevím co má společného úklid a likvidace odpadu. Pokud vím ,tak všichni chodíme vyhazovat odpad do popelnice a proto platíme všichni stejně. Ale pokud se jedná o úklid tak by měli chodit pejskaři, kuřáci,aco mají děti . My s manželem už máme odpracováno ,za ty roky co tu bydlíme. Uklízeli jsme průběžně celé roky, starali se o záhony a pískoviště které tu chlapi udělali a měli jsme okolo baráků čisto, než si začali lidi pořizovat psi, kteří tu všechno rozhrabou a všude nadělají. Tak proto už nechodíme at chodí mladý, co mají psi a kouřej a navíc manžel každou sobotu bohužel musí chodit do práce. S pozdravem P*á

  • bloka napsal:

   Dobrý den paní P*á,
   souhlasím s tím, že největšími původci nepořádku jsou psi, potažmo jejich majitelé, a kuřáci. To je asi tak vše, na čem se shodneme. S trpkým úsměvem si dovolím okomentovat větu, že všichni vyhazujeme odpad do popelnice. Kdyby tomu tak bylo, nemuseli bychom zde diskutovat, nebylo by totiž proč.
   Uklízet by měli všichni. Pochybuji o tom, že by běžný občan, ať už kouří a má psa nebo je zapřísáhlý nekuřák, abstinent a zvířata zná pouze z televize, doma neuklízel. Ono je tak nějak vždyky co uklízet. A venku to nebude jiné.
   Co se týká Vašich zásluh a odpracovaných let, nemohu sloužit. V domě se vyskytuji „teprve“ od roku 1996 a ke stavu sídliště v době, kdy jsem sem přišel mohu říct jediné: Byl jsem v Chánově a tady to tehdy vypadalo jen o dvě třídy lépe. A pokud si teď řekneme, že už máme odpracováno, pak během tří až pěti let budeme zpátky na začátku. A nebude to ničí vina: Nikomu totiž neupadl papír na zem, to nebyl pes nikoho z domu, co nechal v trávníku navštívenku a já zrovna teď nemůžu uklízet, protože… Všichni máme spoustu jiných starostí a spoustu důvodů proč nejít. Přesto se nás pár sešlo a šli jsme uklízet. O tom, kolik uklízelo pejskařů a kuřáků jsem už psal a nechci se opakovat. Tak jen asi tolik: Pokud všichni přijmeme Váš způsob argumentace, příště nepřijde uklízet nikdo. Naprostá většina těch, co tam byli, ať už jsou věkem starší nebo mladší totiž může říct, že už má odpracováno. Nezbývá tedy než přehodnotit kritéria nebo přesvědčit ty, co nechodí a nikdy nechodili. Já už to zkoušel, bez valného úspěchu.Tak je asi řada na Vás, argumentovat umíte, tak se do toho můžete pustit. A nemusíte chodit daleko. O mladých co mají psa, děti a kouří bych věděl… Náhodou jsou jediní v domě.

   Co se týká Vašeho dotazu na souvislost mezi poplatkem za odpad a účastí na úklidu okolí domu: Poplatek za odpad je jediné, co se účtuje separátně, tj. mimo zálohové platby. Ze zákona jej platí vlastník objektu, tj. družstvo a je plně v kompetenci představenstva družstva, jakým způsobem jej rozúčtuje mezi poplatníky. S motivací k úklidu to samozřejmě lze udělat i jinak. Například můžeme zavést extra evidenci brigádnických hodin, jmenovat zvlášního referenta pro organizaci brigád, nakoupit nářadí a vést jeho evidenci. A kdo nepřijde na brigádu, tak si zaplatí. Jednak mi to něco připomíná, jednak je nás na to trochu málo. Takže pokud to chcete mít jinak, máte možnost přiložit ruku k dílu…

   L.W.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *