Jarní úklid

Jarní úklid se bude konat v sobotu 6.4.2019, opět začínáme v 8 hodin.

Vlastní nářadí vítáno.

Těšíme se na Vaši účast.

V případě nepříznivého počasí bude odloženo.

Ty, kteří nedorazí, důrazně žádáme o úklid vlastního nepořádku v předstihu, zejména z prostoru pod lodžiemi. Týká se hlavně kuřáků, kterým, jistě nedopatřením, upadlo pod okna pár (set) nedopalků.

Za představenstvo BD

Lukáš Winkler

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jarní úklid

Odpad 2019 -vyúčtování

Dle dostupných údajů se v domě zdržuje 99 osob, výsledná částka připadající na jednu osobu je  855 Kč. Platit lze buď složenkou, která bude distribuována do dopisních schránek, nebo převodem z účtu. Pokyny k platbě  naleznete v sekci Dokumenty.  Potvrzení o zaplacení odpadu budou předána jen těm, kteří částku prokazatelně uhradili.

Jako tradičně se někteří s vyplněním dotazníku neobtěžovali. Děkuji za přidělání práce.

Lukáš Winkler

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpad 2019 -vyúčtování

Odpady 2019 – dotazníky

Jak již bylo avizováno, došlo ke změně systému svozu odpadu v obci  a k výraznému navýšení částky za likvidaci odpadu, částka za celý objekt je při zachování týdenního svozu 84.600,- Kč za celý objekt. Částka byla uhrazena hromadně za celý objekt z prostředků družstva, ale je potřeba ji rozúčtovat na jednotlivé osoby, potažmo byty.  Přesnou částku za jednotlivé byty lze stanovit až po aktualizaci údajů o počtu osob zdržujících se v domě. Proto opět prosím o vyplnění dotazníků (Dotazník – evidence osob). V elektronické podobě je naleznete v sekci Dokumenty, papírová verze bude distribuována do vašich schránek následně.

Pro úplnost zopakuji pár pokynů k vyplnění dotazníků, které důrazně doporučuji k četbě.  V části Osoby zdržující se v bytové jednotce je nutno vyplnit všechny zdržující se osoby, tj. i ty které jsou uvedeny v části Člen / Nájemce, jen tak je možné stanovit, kolik osob se v jednotce skutečně zdržuje. Nově jsme do dotazníku začlenili možnost nechat si upravit označení na zvonku u vchodových dveří do domu, od poslední revize se značná část nájemníků obměnila a přelepené jmenovky jednak nepůsobí příliš esteticky a jednak nemají dlouhou životnost.  Dotazníky je třeba odevzdat do 20. března, buď v elektronické podobě nebo do schránek členů představenstva, případně jim osobně.

Lukáš Winkler

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpady 2019 – dotazníky

Odpady 2019 – 2. kolo jednání

Ve středu 16.1. jsme se zúčastnili dalšího jednání na téma odpady na obecním úřadě.  Hlavní a tentokrát jednoznačně pozitivní informací plynoucí ze schůzky je možnost zachování týdenní frekvence svozu za příplatek. Varianta týdenního svozu je podmíněna svozem cca 15 kontejnerů z katastru obce. Bytové domy v Čerčanech využívaly v minulém roce 22 ks kontejnerů, ale ne všechny domy projevily zájem o zachování týdenního svozu. Momentálně je tedy zachování týdenního svozu závislé na naplnění „minimálního množství“ a dále na schválení novely vyhlášky OZV 2/2018.

Pokud projde tato varianta, bude potřeba počítat s úhradou nákladů 800-900 Kč/osoba/rok , ve variantě dle momentálně platné OZV2/2018 bychom museli navýšit množství kontejnerů a poplatek by činil cca 1100 Kč/osoba/rok.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpady 2019 – 2. kolo jednání

Odpady 2019

V prosinci schválilo obecní zastupitelstvo novou obecně závaznou vyhlášku o odpadech OZV2/2018. Vyhláška zcela mění způsob třídění a svozu odpadu, přidělení odpadových nádob a ve vztahu k uživatelům velkoobjemových odpadových nádob zásadně navyšuje cenu. O způsobu a časovému průběhu projednávání nové vyhlášky si každý může udělat obrázek sám z veřejně přístupných dokumentů.

Zápis z jednání obecního zastupitelstva

OZV2/2018

Jako představenstvo bytového družstva vidíme ve vyhlášce zásadní nedostatky, zejména ve vztahu k obyvatelům bytových domů a jako s celkem s ní tedy nesouhlasíme. Z tohoto důvodu jsme kontaktovali vedení obce a následně se společně se zástupci dalších bytových domů zúčastnili schůzky na obecním úřadě.

V průběhu schůzky jsme byli seznámeni s důvody vedoucími ke změně původního systému svozu odpadů a chápeme jeho neudržitelnost, nicméně náš nesouhlas s mnoha skutečnostmi vyplývajícími z nového znění vyhlášky trvá.

Pro ty, kteří se nechtějí ponořit do podrobného studia vyhlášky, uvádíme hlavní změny oproti původnímu systému, tak jak dopadnou na obyvatele našeho domu:

  1. Prodloužení periody svozu komunálního odpadu ze 7 na 14 dní
  2. Navýšení ceny za likvidaci odpadu o 200% (za předpokladu zachování stejného objemu svezeného odpadu)
  3. Nárůst počtu kontejnerů na pozemku BD (vyplývá z bodu 1 a 4)
  4. Zrušení obecních kontejnerů na tříděný papír a plasty a jejich přidělení přímo BD (i každý jiný dům bude mít své vlastní)
  5. Zavedení sběrných nádob na bioodpad.

Ve shodě se zástupci ostatních velkých bytových domů považujeme za nepřijatelný zejména bod 1. Prodloužení periody svozu odpadu by vedlo k enormnímu zhoršení hygienických podmínek v obci, rovněž z toho plynoucí nárůst počtu svozových nádob se jeví jako problematický.

K bodu 2 byla vedena obsáhlá diskuse, nově je kalkulována cena odpadu stejně pro malé i velké odpadové nádoby, z hlediska oprávněných nákladů to nepovažujeme za spravedlivé.

Částečné řešení vidíme v zachování týdenní periody svozu (pouze pro velké kontejnery), důsledné oddělení obecních kontejnerů (sklo, kovy, elektroodpad) od svozových nádob našich a zpřístupnění odpadových nádob pouze pro obyvatele našeho domu. Uvedené návrhy jsme sdělili panu starostovi, přislíbil prověřit finanční a technické možnosti jejich realizace. S obcí povedeme další jednání a o jeho výsledcích vás budeme opět informovat.

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpady 2019