Odpady 2019 – 2. kolo jednání

Ve středu 16.1. jsme se zúčastnili dalšího jednání na téma odpady na obecním úřadě.  Hlavní a tentokrát jednoznačně pozitivní informací plynoucí ze schůzky je možnost zachování týdenní frekvence svozu za příplatek. Varianta týdenního svozu je podmíněna svozem cca 15 kontejnerů z katastru obce. Bytové domy v Čerčanech využívaly v minulém roce 22 ks kontejnerů, ale ne všechny domy projevily zájem o zachování týdenního svozu. Momentálně je tedy zachování týdenního svozu závislé na naplnění „minimálního množství“ a dále na schválení novely vyhlášky OZV 2/2018.

Pokud projde tato varianta, bude potřeba počítat s úhradou nákladů 800-900 Kč/osoba/rok , ve variantě dle momentálně platné OZV2/2018 bychom museli navýšit množství kontejnerů a poplatek by činil cca 1100 Kč/osoba/rok.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpady 2019 – 2. kolo jednání

Odpady 2019

V prosinci schválilo obecní zastupitelstvo novou obecně závaznou vyhlášku o odpadech OZV2/2018. Vyhláška zcela mění způsob třídění a svozu odpadu, přidělení odpadových nádob a ve vztahu k uživatelům velkoobjemových odpadových nádob zásadně navyšuje cenu. O způsobu a časovému průběhu projednávání nové vyhlášky si každý může udělat obrázek sám z veřejně přístupných dokumentů.

Zápis z jednání obecního zastupitelstva

OZV2/2018

Jako představenstvo bytového družstva vidíme ve vyhlášce zásadní nedostatky, zejména ve vztahu k obyvatelům bytových domů a jako s celkem s ní tedy nesouhlasíme. Z tohoto důvodu jsme kontaktovali vedení obce a následně se společně se zástupci dalších bytových domů zúčastnili schůzky na obecním úřadě.

V průběhu schůzky jsme byli seznámeni s důvody vedoucími ke změně původního systému svozu odpadů a chápeme jeho neudržitelnost, nicméně náš nesouhlas s mnoha skutečnostmi vyplývajícími z nového znění vyhlášky trvá.

Pro ty, kteří se nechtějí ponořit do podrobného studia vyhlášky, uvádíme hlavní změny oproti původnímu systému, tak jak dopadnou na obyvatele našeho domu:

  1. Prodloužení periody svozu komunálního odpadu ze 7 na 14 dní
  2. Navýšení ceny za likvidaci odpadu o 200% (za předpokladu zachování stejného objemu svezeného odpadu)
  3. Nárůst počtu kontejnerů na pozemku BD (vyplývá z bodu 1 a 4)
  4. Zrušení obecních kontejnerů na tříděný papír a plasty a jejich přidělení přímo BD (i každý jiný dům bude mít své vlastní)
  5. Zavedení sběrných nádob na bioodpad.

Ve shodě se zástupci ostatních velkých bytových domů považujeme za nepřijatelný zejména bod 1. Prodloužení periody svozu odpadu by vedlo k enormnímu zhoršení hygienických podmínek v obci, rovněž z toho plynoucí nárůst počtu svozových nádob se jeví jako problematický.

K bodu 2 byla vedena obsáhlá diskuse, nově je kalkulována cena odpadu stejně pro malé i velké odpadové nádoby, z hlediska oprávněných nákladů to nepovažujeme za spravedlivé.

Částečné řešení vidíme v zachování týdenní periody svozu (pouze pro velké kontejnery), důsledné oddělení obecních kontejnerů (sklo, kovy, elektroodpad) od svozových nádob našich a zpřístupnění odpadových nádob pouze pro obyvatele našeho domu. Uvedené návrhy jsme sdělili panu starostovi, přislíbil prověřit finanční a technické možnosti jejich realizace. S obcí povedeme další jednání a o jeho výsledcích vás budeme opět informovat.

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odpady 2019

Havárie vody

Voda neteče z důvodu havárie na vodovodním řadu v ulici K Vodárně (před blokem D). Na odstranění závady se pracuje, doba zprovoznění prozatím není známa. Zatí jediná cisterna s pitnou vodou je přistavena v ulici K Vodárně.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Havárie vody

Kontejnery

Vzhledem k extrémnímu horku žádáme všechny, aby veškeré zkáze podléhající odpadky důsledně balili a minimalizovali tak vznikající zápach a možnost přístupu hmyzu k nim. Kontejnery byly při dnešním (3.8.) vývozu plné larev hmyzu a z tohoto důvodu bylo nutné je kompletně vydezinfikovat. Ani v následujícím týdnu není očekáván pokles teplot a tak je reálné, že se situace může opakovat – hrozí přemnožení much.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kontejnery

Náhradní členská schůze

Se zpožděním a omluvou zveřejňuji slíbený zápis z náhradní členské schůze konané dne 19.6.2018.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Náhradní členská schůze